JURIDISCHE INFORMATIE


Colofon

MONTERA BV

Beerhoutstraat 4

B-3500 Hasselt

+32 (o)498 40 22 24

Bestuurder: Yvo Lenaerts

www.montera.be

info@montera.be

BTW BE0740.906.289

RPR Antwerpen afd. Hasselt


Privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken en door een thuisadvies aan te vragen via het invulformulier geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of 'GDPR').

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Montera BV.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens op te vragen, in te kijken, te laten wijzigen of te laten schrappen.. Je kan dit doen door een mail te sturen naar info@montera.be.

Je kan ook het contactformulier gebruiken.en de naam opgeven van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

Vermeld bij je vraag volgende gegevens:

Naam en e-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Yvo Lenaerts - Montera BV - Beerhoutstraat 4 , 3500 Hasselt- info@montera.be - +32 (0)498 40 22 24

Voor gebruiksanalyse van onze website gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- of reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om een afspraak voor thuisadvies vast te leggen, onze dienstverlening te doen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn: voornaam en naam/e-mailadres/woonadres/werkadres/telefoonnummer/btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie - niet aangeduid met * - kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken ...) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Montera BV jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst - bij gebruik - een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 1 april 2021.

Als het misgaat

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@montera.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.


Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden beheersen alle activiteiten van MONTERA BV, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2. Facturen van MONTERA BV zijn contant betaalbaar te Hasselt binnen 8 dagen na de factuurdatum, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest aan 1% per maand verschuldigd, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. De niet betaling van één factuur op de vervaldag heeft van rechtswege de opeisbaarheid van alle niet vervallen facturen tot gevolg.

4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6. Bij annulering van de bestelling meer dan 14 dagen voor de installatiedatum is een vergoeding verschuldigd van 60% van de factuurwaarde met een minimum van € 50 exclusief BTW, onder voorbehoud van een mogelijke hogere eis tot schadevergoeding. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd binnen 14 dagen voor de installatiedatum. Bestellingen van op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geannuleerd.

7. De geleverde goederen blijven zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie de eigendom van MONTERA BV en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs volledig is betaald.

8. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.


Copyright

Met uitzondering van het meeste beeldmateriaal valt alles op deze website onder het auteursrecht toebehorend aan Montera BV.